इस्राएल

More: जेरुसलेम , तेल अवीव , अराद , एआयलाट , तिबारीआस , आफ़ला , रमात गणपती , नहरिया , नेटानिया , किरता शमना , हैफा , होलॉन