चिली

More: सांतियागो , विना डेल मार , सॅन पेड्रो दे अटाकामा , प्वेर्टो नतालस , पुत्र , वलपॅरिएओ , इकुकी , अँटोफागस्ता , पंटा एरेनास , कॅलामा , पुकॉन , एरिका , कॉन्सेपसीओन , प्वेर्टो वारस , Copiapo , इस्टर बेट